வலிப்பு வடிவங்கள்

வலிப்பின் தாக்கங்கள் மிகவும் வித்தியாசப்படும். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

LicenseFair Use

More videos by this producer

வலிப்புத் தாக்கத்தின் போது முதலுதவி

முக்கியம்: காயங்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாத்தலும் அருகில் இருத்தலும். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

வலிப்பின் மூல காரணிகள்

வலிப்பு ஏன் வருகின்றது என்பதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்போதும் சாத்தியமற்றது. தேடலில் நிச்சயமாக பயனுள்ளது. தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

வாகனம் ஓட்டுதலும் வலிப்பும்

வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள், வலிப்புத் தாக்கம் வருவதற்கு சாத்தியமில்லை என்றால் மட்டுமே, வாகனம் ஓட்டலாம். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Swiss League Against Epilepsy