வலிப்புத் தாக்கத்தின் போது முதலுதவி

முக்கியம்: காயங்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாத்தலும் அருகில் இருத்தலும். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

LicenseFair Use

More videos by this producer

வலிப்பின் மூல காரணிகள்

வலிப்பு ஏன் வருகின்றது என்பதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்போதும் சாத்தியமற்றது. தேடலில் நிச்சயமாக பயனுள்ளது. தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

வாகனம் ஓட்டுதலும் வலிப்பும்

வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள், வலிப்புத் தாக்கம் வருவதற்கு சாத்தியமில்லை என்றால் மட்டுமே, வாகனம் ஓட்டலாம். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Swiss League Against Epilepsy