வாகனம் ஓட்டுதலும் வலிப்பும்

வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள், வலிப்புத் தாக்கம் வருவதற்கு சாத்தியமில்லை என்றால் மட்டுமே, வாகனம் ஓட்டலாம். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Swiss League Against Epilepsy

LicenseFair Use

More videos by this producer