கர்ப்பமும் வலிப்பும்

வலிப்பு உள்ளவர்கள் அதிகம் சிக்கல் இல்லாமலேயே குழந்தைகளைப் பெறலாம். ஆனால் நல்ல திட்டமிடல் முக்கியம். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

LicenseFair Use

More videos by this producer

வலிப்புத் தாக்கத்தின் போது முதலுதவி

முக்கியம்: காயங்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாத்தலும் அருகில் இருத்தலும். தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy

வலிப்பின் மூல காரணிகள்

வலிப்பு ஏன் வருகின்றது என்பதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்போதும் சாத்தியமற்றது. தேடலில் நிச்சயமாக பயனுள்ளது. தயாரிப்பு: சுவிஸ் வலிப்பு அமைப்பு 2021. Ligue Suisse Against Epilepsy 2021. Swiss League Against Epilepsy