Какво е направил за мен Съдът на ЕС?

В своите вече над 25 000 решения Съдът на Европейския съюз се е произнасял по най-различни въпроси от пряко значение за живота на гражданите на ЕС. Тук ще видим само няколко примера за това как решенията на Съда гарантират правата на гражданите в областта на цифровите технологии, въздушния транспорт и трансграничното здравно обслужване.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Съдът и околната среда

Европейският съюз се стреми да постигне високо равнище на опазване на околната среда, но съответните правила са ефективни само ако се прилагат по един и същи начин навсякъде в Европа. Това кратко видео представя само няколко решения на Съда във връзка с опазването на околната среда, отнасящи се до к

Съдът на ЕС на работното място — защитник на правата на работниците

Работното място е само един пример за аспект, в който правото на ЕС засяга живота на гражданите на ЕС. Този кратък видеоклип представя някои от ключовите решения на Съда на ЕС в тази област, третиращи въпроси като правото на платен годишен отпуск, отпуска по болест и изчисляването на работното време