Trybunał Sprawiedliwości w miejscu pracy – ochrona praw pracowników

Miejsce pracy jest tylko jednym z przykładów na to, jak prawo Unii wpływa na życie obywateli Unii. To krótkie nagranie przedstawia kilka najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej dziedzinie, dotyczących takich spraw jak prawo do płatnego urlopu i do zwolnienia chorobowego, czy sposób obliczania czasu pracy.

LicenseFair Use

More videos by this producer