Aká je úloha Súdneho dvora?

Toto video bolo aktualizované: https://youtu.be/A_4N4zt9w7Y Súdny dvor Európskej únie je súdnym orgánom EÚ. Jeho úlohou je zabezpečovať, aby inštitúcie a členské štáty EÚ dodržiavali právne predpisy Únie a aby sa tieto predpisy uplatňovali v celej Únii rovnako. To zaručuje, že Európska únia je založená na zásadách právneho štátu, ktoré sú základným znakom všetkých demokratických zriadení. Súdny dvor Európskej únie rozhoduje v oblastiach ako ochrana spotrebiteľa, životné prostredie, právo na súkromie, rovnosť zaobchádzania a práva zamestnancov, ktoré majú priamy dopad na životy všetkých občanov EÚ, čím zaručuje, že sa každému občanovi EÚ bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádza, priznáva rovnaká právna ochrana podľa práva Únie.

LicenseFair Use

More videos by this producer