L1.A - 18: Mô hình kinh doanh & Cust. Phát triển - Pivot

Steve Blank giải thích trên một trục về cách một Startup được xây dựng. Giấy phép Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer