L2 - 11: Đề xuất giá trị - Xếp hạng Tạo ra Giá trị

Đề xuất giá trị - Xếp hạng Tạo ra Giá trị Video này là một phần của khóa học trực tuyến Làm thế nào để xây dựng một công ty startup. Hội thảo qua video của Steve Blank. Giấy phép Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer