L1.A - 07.5: Tải Web - Làm thế nào để xây dựng một Startup

Video này là một phần của một khóa học trực tuyến, Làm thế nào để xây dựng một Startup. Kiểm tra khóa học ở đây: https://www.udacity.com/course/ep245. L2 - 03: Đề xuất giá trị - nguyên mẫu của khách hàng: https://bit.ly/2ra9s7V

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer