L2 - 02: Đề xuất giá trị - Đề xuất giá trị và sản phẩm khả thi tối thiểu

Đề xuất giá trị - Đề xuất giá trị và sản phẩm khả thi tối thiểu Video này là một phần của một khóa học trực tuyến, Làm thế nào để xây dựng một Startup. Video hội thảo của Steve Blank. Giấy phép Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer