L1.A - 07.3: Giữ vật lý - Làm thế nào để xây dựng một khởi động

Video này là một phần của một khóa học trực tuyến, Làm thế nào để xây dựng một Startup. Kiểm tra khóa học ở đây: https://www.udacity.com/course/ep245.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer