డబ్బర్ యొక్క ఆన్బోర్డింగ్

డబ్బర్ ఎలా పని చేస్తుంది? ఈ వీడియో డబ్బర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు చిటికెలో చూపుతుంది. విషయ సూచిక 0:18 పరికరములు 0:31 వీడియో సమాచారాన్ని సవరించండి 0:40 గోప్యతా సెట్టింగ్‌లు 0:50 క్రొత్త భాషను జోడించండి 1:05 కాలక్రమం 1:17 విభాగాలను సృష్టించండి 1:33 విభాగాలను జోడించండి 2:16 వచనాన్ని సవరించండి 2:24 రికార్డింగ్ ప్రారంభించండి 3:02 సూక్ష్మచిత్రం మరియు నేపథ్య చిత్రాన్ని సవరించండి 3:09 నేపథ్య ధ్వని ని జోడించండి 3:14 వీడియోను ప్రచురించండి 3:34 కోడ్ జెనరేటర్‌ను అంతస్థాపించండి

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer