Crime Stoppers bush fire arson Vietnamese Kẻ trộm của kẻ cướp chiến thắng bush bush arson việt nam

Gây ra một vụ bushre hay bắn là một tội ác. Bắt đầu lửa, một ngọn lửa, hay cố tình, và anh có thể đối mặt với 15 năm trong tù. Hãy chắc chắn rằng anh biết luật khi ở khu vực bắn prone, và trong ngày hoàn toàn trong vòng đuổi. Nếu anh thấy hành vi có thể dẫn đến hỏa hoạn, báo cáo về kẻ chống tội phạm tội. Kẻ phạm tội phạm là một vụ án tội phạm bảo mật. Anh không cần phải nói tên anh, anh không cần phải nói chuyện với cảnh sát, và báo cáo của anh hoàn toàn bí mật. Báo cáo tiếng anh, gọi 1800 333 000 or viếng thăm crimestoppersvic.com.au Trong trường hợp khẩn cấp, nếu anh thấy khói hay lửa, thì gọi cho 000 ngay.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series