Crime Stoppers bush fire arson Vietnamese Kẻ trộm của kẻ cướp chiến thắng bush bush arson việt nam

Gây ra một vụ bushre hay bắn là một tội ác. Bắt đầu lửa, một ngọn lửa, hay cố tình, và anh có thể đối mặt với 15 năm trong tù. Hãy chắc chắn rằng anh biết luật khi ở khu vực bắn prone, và trong ngày hoàn toàn trong vòng đuổi. Nếu anh thấy hành vi có thể dẫn đến hỏa hoạn, báo cáo về kẻ chống tội phạm tội. Kẻ phạm tội phạm là một vụ án tội phạm bảo mật. Anh không cần phải nói tên anh, anh không cần phải nói chuyện với cảnh sát, và báo cáo của anh hoàn toàn bí mật. Báo cáo tiếng anh, gọi 1800 333 000 or viếng thăm crimestoppersvic.com.au Trong trường hợp khẩn cấp, nếu anh thấy khói hay lửa, thì gọi cho 000 ngay.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

DALI light control via APP with OSRAM BT Controls

Professional lighting control with DALI ACU BT and DALI ECO BT: https://www.osram.com/ds/highlights/index.jsp. Both controllers can control up to 32 DALI devices via smartphone. In this tutorial, we show you how several lights can be grouped and controlled by app. It is possible to control up to fou

LED Dimming with Dim to Warm - OSRAM PrevaLED COIN

Learn in this video tutorial how professional dimming of LED lights works based on the Dim to Warm principle. The adjustment of the brightness is achieved by regulating the light temperature or color, ie from warm white (dimmed) to cold white (light). We will explain the setup using the dimmer OTi D