Hành động chống lại tấn công tình dục

Tấn công tình dục không bao giờ được chấp nhận Nếu bạn biết điều gì đó, hãy nói ra … Đừng im lặng đứng ngoài cuộc Hãy gọi Crime Stoppers theo số bảo mật 1800 333 000 Nếu bạn là nạn nhân bị tấn công tình dục, hãy gọi 1800 RESPECT để được tư vấn và hỗ trợ Nếu bạn hoặc ai đó đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 000

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Performance³ EN

The River Emscher was considered a "cesspool of the Ruhr": an open channel, extremely polluted with wastewater from coal mining and heavy industry and the feces of local residents. It is a sewage project of superlatives: 10 Herrenknecht-TBMs were used to build an efficient underground pipe and tunn