ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಡಾ. ಜೈಶ್ರೀ ಶರದ್

ಡಾ. ಜೈಶ್ರೀ ಶರದ್ : ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು Tata Sky 771, In Cable 357, Fastways 279 & App Wellness TV

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ

ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ:ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು Tata Sky 771, In Cable 357, Fastways 279 & App Wellness TV