ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ

ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ:ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು Tata Sky 771, In Cable 357, Fastways 279 & App Wellness TV

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

1:02
0:47
1:05
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.