ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು - ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್

Dr. Sunil Agrawal: Symptoms Of Cancer ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ

ಡಾ. ರಿಚಾ ರಾಸ್ತೋಗಿ:ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು (ಇಎನ್ಟಿ) ಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು Tata Sky 771, In Cable 357, Fastways 279 & App Wellness TV