L1.A - 10: Mô hình kinh doanh & Cust. Phát triển - Các đối tác chính

Tìm hiểu các công cụ chính và các bước để xây dựng một khởi động thành công (hoặc ít nhất là giảm nguy cơ thất bại). Giới thiệu về những điều cơ bản về quá trình phát triển khách hàng nổi tiếng của Steve Blank, nơi các doanh nhân “ra khỏi tòa nhà” để thu thập một lượng lớn phản hồi của khách hàng và thị trường, và sau đó sử dụng phản hồi đó để liên tục lặp lại và phát triển các mô hình kinh doanh khởi nghiệp của họ, cải thiện cơ hội thành công ở mọi bước.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer