Hitachi Social Innovation is POWERING GOOD "Supporting Lives" version (Tiếng Việt/Vietnamese)

Thực phẩm Nguồn nước Ánh sáng Những yếu tố thiết yếu này cần được tiếp cận ngay cả khi khó khăn. Thông qua công nghệ sản xuất và kỹ thuật số, Hitachi giữ cho nền tảng và nhịp sống thường nhật đi đúng hướng. Đóng góp cho cuộc sống mỗi ngày trong suốt 110 năm qua và hơn thế nữa. About Social Innovaion: https://social-innovation.hitachi/vi-vn/

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer