ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ತದನಂತರ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಓಕ್ಲಾರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ಏರ್ಟೆಲ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.ಏರ್ಟೆಲ್ 4 ಜಿಗೆ ಬದಲಿಸಿ : https://www.airtel.in/4g

LicenseDefault alugha License