Üp Spöören fan dit trēr Rik 1- Fan en Pröst en Krichsgreewern

Dit jest Video fan en Reeg kuurt Filmi, wat üp tau Spraaken omseet sen. Di Weesterlönböör Pröst Brinkmann heer mal kuurt lewet, en hi heer hömsalev duar maaket. Diarfan bleev en Wüf, fjuur Jungen mung 11 en 21 Jaaren en mal forwunert Liren, wat aur höm stönen haa. Uk üp dit Skelt me di Noomen iin ön di Sērk ken em mung di Reegen lees, dat em ek olterfuul Reer wust heer. Ön't Jaar 2021 es Gerd Brinkmann binai auriiten, sin Inkiwüf heer niin Skelt fan höm en mai ek töbeek teenk, sin fjuur Jungen sen ek tö finj. Me fuul Lek kür ik en Skelt fan dit Friimaakin ön't Jaar 1976 fo. Di Stiin, diar di Muurliren al wechsmeten haa uur nü tö en Rochtstiin fuar di Huk. Gerd Brinkmann heer en Spöör fan't Teenken iin ön min Leewent lair, en des Spöör dö ik hol fiiđer.

LicenseFair Use

More videos by this producer