காமத்தை வென்ற சிவனின் கதை | Shiva Story In Tamil | #ShivaLivingDeath - Ep 1 | MahaShivRatri 2020

Sadhguru explains the symbolism of Shiva’s third eye and narrates a story related to how Shiva burnt Kama (lust) with his third eye. | Sadhguru Tamil Click here to see more videos: https://bit.ly/2VsdOYE சிவன் தனது மூன்றாவது கண்ணைத் திறந்து காமனை எரித்ததாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. ஆனால், ஆசை என்பது வெளியே தோன்றுவதல்ல, உங்களுக்குள் நிகழ்வது. உங்களுக்குள் உள்ள ஆசையை நீங்கள் எரித்தால் 'நான்' என நீங்கள் உணர்பவை அனைத்தும் இறக்கிறது, நீங்கள் வாழும் மரணமாகிறீர்கள் - உங்கள் இருப்பு நித்தியமானதாகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு - https://isha.sadhguru.org/mahashivratri/ta/ #Lust #ShivaLivingDeath #MahaShivRatri #Shiva ************************************************************************* 📱CONNECT WITH US📱 Download Sadhguru App (Tamil): http://onelink.to/sadhguru__app Facebook: https://www.facebook.com/SadhguruTamil Twitter: https://twitter.com/IshaTamil Blog: tamil.sadhguru.org Instagram: @sadhgurutamil Helo App: http://m.helo-app.com/al/sjxTmQws

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

How Raw Food Can Improve Your Energy Levels – Sadhguru

Sadhguru explains why eating raw food can increase a person’s energy levels, while looking at how the process of digestion happens in the body. So this World Health Day 2019 take the '#GoRawChallenge' and add 40% raw food in your meal for 3 days. Don't forget to share your experience with us, usi

Why Am I Stressed? - Sadhguru on Stress

Sadhguru looks at why people are going through so much stress in today's world. If you ask people why they are stressed, many will say it is because of their job. However, even if you take care of their survival process and don't make them work, still people won't be settled with life. Narrating a

How to Live Happily? Sadhguru

Addressing a group of students and faculty at the IIT campus in Chennai, India, Sadhguru answers a question on how to maintain joy and happiness regardless of the external circumstances. More Videos & Blogs on Website http://www.isha.sadhguru.org Official Facebook Page of Sadhguru https://www.fac