L2 - 17: Đề xuất giá trị - Câu hỏi về giá trị Proposition

Giá trị Proposition - Các câu hỏi về giá trị Proposition Video này là một phần của một khóa học trực tuyến, Làm thế nào để xây dựng một Startup. Video hội thảo của Steve Blank. Giấy phép Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer