Finnes ופרב - אני, עצמי ואני

קנדיס: אני, עצמי ואניnלא רואה עין בעיןnאותי, את עצמי ואניnלא מסתדרnאותי, את עצמי ואניnיכול סוף סוף להיפרדnשיתוף פעולה זה תמיד הרגיש כל כך לא בסדרnקורע קנדיס: יש שתיים מאיתנו בזירהnואני לא רוצה להישמע מתכווןnאבל אני אגיד לך שאני שמח בלעדייnאני כבר מחזיק אותי בחזרהnאבל עכשיו אני על המסלול שליnסיימנו. Finito, אני חופשיnnהרומנטיקה קנדיס: מכאן והלאהnאנחנו יכולים גם להתקיים בשלוםnללא כל המאבק הזה והסכסוכים פנימייםnקורע קנדיס: (מלחמה פנימית)nהרומנטיקה קנדיס: עכשיו שאנחנו נפרדים, שאנחנו יכולים לעשות כל דברnאז אל תיתן לדלת להכות אותךnיהיה לך חיים יפיםnקורע קנדיס: (שיהיה לך חיים טובים)nnקורע קנדיס: אני גמרתי עם עצמיnאני טוב יותר בלעדיהnהרומנטיקה קנדיס: (ואני ואני)nקורע קנדיס: אני גמרתי עם עצמיnאני טוב יותר בלעדיהnאותי, את עצמי ואניnלא מסתדרnהרומנטיקה קנדיס: (בלעדיה)nnמופעל על ידי http://alugha.com

More videos by this producer