This video is hosted on the YouTube video platform. Therefore, playing this video requires embedding the YouTube video player by YouTube LLC, USA which belongs to Google LLC, USA. By accepting, you agree that we embed their video player, which is able to set third-party cookies, including those used for advertisement and tracking, and may transfer your browser information and IP address to Google servers. For more information, see Google's privacy policy.

Pháp Hội dành cho Phật tử Nga ở Dharamsala, 10 tháng 5, 2019

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma ban ba ngày thuyết Pháp về “Bảo Tánh Luận” (Tối Thượng Tục) (tiếng Phạn: Uttaratantra) (tiếng Tây Tạng: gyu lama) và “Ba Cốt Tuỷ của Đạo Lộ” của Ngài Tsongkapa thể theo sự thỉnh cầu của chư Phật Tử Nga tại Chùa Chính Tây tạng ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 10 đến 12 tháng 5, 2019. Ngài sẽ thuyết giảng bằng tiếng Tây Tạng và có thông dịch đồng thời sang tiếng Anh.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer