Pháp Hội dành cho Phật tử Nga ở Dharamsala, 10 tháng 5, 2019

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma ban ba ngày thuyết Pháp về “Bảo Tánh Luận” (Tối Thượng Tục) (tiếng Phạn: Uttaratantra) (tiếng Tây Tạng: gyu lama) và “Ba Cốt Tuỷ của Đạo Lộ” của Ngài Tsongkapa thể theo sự thỉnh cầu của chư Phật Tử Nga tại Chùa Chính Tây tạng ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 10 đến 12 tháng 5, 2019. Ngài sẽ thuyết giảng bằng tiếng Tây Tạng và có thông dịch đồng thời sang tiếng Anh.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series